Johannes Bureus ättetavla >>   Författarens ättartavla >>

 

 

Skoklosterstenen

Författaren vid stenen efter anfadern Tord i Byr. Tord levde under Erik
Segersälls dagar och lät av egna medel bygga Flastads kyrka som ännu finns
kvar som ruin.
Carl Gustaf Wrangel lär ha beskjutit kyrkan med kanoneld för att få sten
till sitt Skokloster bygge.
Runstenen stod tidigare vid Flastads kyrka, ett par kilometer bort från
Fältmarskalkens slott.
Texten lyder: Andvätt, Gunnar, Gullev och Horse reste denna sten efter Tord,
fader sin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Burestenen i Selånger, Medelpad

 

 

Inskrift:

Sigurd och Tore, Heden
och Härser reste denna sten
efter Tords Erik, fader sin.

Enligt träsnitt av
Johannes Peringskiöld 1687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enligt träsnitt av

 Johannes Buréus 1600.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

 

Burestenen i Nolby

 

 

Inskrift: Bergsven och Sigfast och Fride reste
denna sten efter Bure, fader sin.

 

Men Fardägn märkte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt träsnitt av Johannes Buréus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

Burestenen vid Skokloster

 

(fordom vid den gamla kyrkan på Flastads ägor).

 

"Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa denna sten efter Tord, fader sin. Fot högg runorna."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tord i Byr far till Andvätt, Gullev, Gunnar, Horse och Rolev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

 

  Fale gravhäll

 

Fale gravhäll

finns bevarad uppsatt på vapenhusets vägg i entrén i den nya Sköns kyrka som byggdes 1846 -47. Det är den enda bevarade gravhällen av de som som fanns i den gamla kyrkans golv. Övriga hällar förstörs av väder och vind, placerade som de är, oskyddade vid kyrkans norra vägg.

Enligt den av förste riksantikvarien Johannes Bureus återberättade sägen skulle gravhällen ha skyddat Fale den unges grav. Fale den unge skulle ha varit i Erik den Heliges son Knuts tjänst och i slaget vid Älgared i Västergötland 1208 räddat en av dennes fyra söner till sitt slott i Skön som senare omgjorts till den gamla kyrka, som revs av prosten Joseph Backlund 1846 vid byggandet av den nuvarande. Denne Erik den Heliges sonson sedermera Erik X återinsattes med hjälp av Fales norrlänningar på rikets tron efter slagen vid Kungslena 1208 och Gestilren 1210. Fales vapen med den pansrade armen kan fortfarande skönjas inhugget på gravstenen och återfinns också i Sköns gamla sockensigill.

En tolkning av överbibliotekarie Leonard Bygdén anser stenen vara yngre och att denne Fale ska ha spelat någon roll vid slaget i Gataskogen 1365 mellan kung Magnus Eriksson och dennes systerson Albrekt av Mecklenburg som inkallats av Bo Jonsson Grip och dennes adelsvänner.

Eftersom namnet Fale går igen under flera generationer kan båda tolkningarna ha visst fog.

En annan diskussion är frågan om namnen Bure och Fale på Nolbystenen skulle som Johannes Bureus antog höra samman och ha tillhört den släkt som fick koncession av Magnus Eriksson att kolonialisera nordligaste Sverige. Detta styrks i viss mån av professor Karl-Henrik Gustavsons nutida genetiska forskningar. Buresläkten i Bureå söder om Skellefteå skulle således härstamma från Medelpad.

De ”regalier” en bok och ett ”i ljusa färger” målat vapen som enligt prästen och riksdagsmannen Laurentius Jacobi fanns i den gamla kyrkan och skulle kunnat styrka Johannes Bureus version försvann med krigsöversten Johan Siggesson söderut redan 1572 och förstördes troligen vid danskarnas anfall på Kalmar 1611. Däremot finns dokumentet av 1327 med Nils Fartheignssons koncession av övre Norrland fortfarande förvarat i riksarkivet. Dennes sigill har den pansrade armen återfunnet på ett brev till sonen i Ödmården.

Sten Rigedahl

 

 

In English

 

Fale grave stone

is preserved hanging on the porch wall at the entrance of the new church in Skön parish built in 1846-47. It is the only preserved gravestone of those who were buried in the old church's floor. Other stones were destroyed by weather, positioned as the are, unprotected at the northern wall of the church.

According to the first nationwide antiquarian John Bureus who recounted the legend. the tombstone would have protected the young Fale's grave. The young Fale would have been an aide to Knut the son of Erik the Holy and at the battle of Älgarås in Västergötland in 1205 he saved one of his four sons by taking him up to his castle that was later transformed into the old church at Skön. This was destroyed by Dean Joseph Backlund in 1846 when constructing the present one. Erik the Holy's grandson Erik X was reinstated to the throne of the kingdom by Fale's Norlanders after the battles at Kingslena in 1208 and Gestilren in 1210. Fale´s cort of arms with the armoured arm can still be seen engraved on the gravestone and is also found in the old parish seal.

An interpretation of the librarian Leonard Bygdén believes the stone to be younger and that Fale would have played some role in the battle of Gataskogen in 1365 between King Magnus Eriksson and his nephew Prince Albrecht of Mecklenburg being summoned here by Bo Jonsson Grip, and his noble friends.

As the name Fale goes back several generations both interpretations have some merit. Another discussion is the issue if the name Fale and Bure on the Bure stone as John Bureus stated belong together and have belonged to the family who received a concession by Magnus Eriksson to colonize northernmost Sweden. This is confirmed to some extent by Karl Henrik Gustavson's modern research. Bureas Bure families in the Skellefteå would therefore come from Medelpad.

According to the Pastor and Senator Lawrence Jocobi the "regalias" a book  and the cort of arms painted "in bright colors" were preserved in the old church but disappeared with Colonel Johan Siggesson southwards during the the continuing wars against Danmark and were probably destroyed when the Dane's attacked and burnt Kalmar in 1611. These items would have been able to confirm John Bureus´ version. By contrast, the document of 1327 with Nils Fartheignssons concession of Upper Norrland still remains in the National Archives. His seal, the armoured arm was rediscovered on a letter to his son in Ödmården.

Sten Rigedahl

 

 

 

Fortsättning nästa sida

   

Johannes Bureus ättetavla >>

 

Författarens ättartavla >>

 

<< Tillbaka till startsidan

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening

 

 

 

Free counter and web stats