Härnösandsutflykten

 

På vägen till Säbrå kyrka.

Linnéeken

Franzénkullen

 

Säbråstenen vid kyrkan minner om

Anders Bureus

Stor Christoffer

och

Stormor i Dalom

 

Margareta Hansdotter Burea Zebrozynthia, f. 1594, var dotter till kyrkoherden i Säbrå Johannes Laurentii Bure, som var farbror till Andreas (Anders) Bure, lantmäteriets fader. Anders adlades Bure tillsammans med bröderna Jonas, lagstiftaren och Olov, stadsplaneraren samt kusinen Johannes, f. 1568 d. 1652, den svenska grammatikens fader.

Modern var Kerstin Zynthia, syster till underlagmannen i Ångermanland Evert Hindersson på Holm, som hade en dotter Sara Evertsdotter vars dotterson den berömde Erik Dahlberg skulle bli. Fältmarskalken och guvernören över Livland liksom inenjören bakom Karl X:s tågen över Lilla och Stora Bält.

Margareta blev vid 16-årsålder bortgift med prosten Elaus Terserus f. 1554 i Leksand. Prosten var lärd, folklig och myndig. Terserus skrev en krönika om Johan III:s regering och översatte Johannes Magnus historia till svenska från originalets latin. Han satt också i 1615 års bibelkommission. Efter Terserus död gifte Margareta om sig med efterträdaren i Leksand Uno Troilius, som blev stamfar till den adliga släkten von Troil. I Finland finns friherrliga ättlingar och två ärkebiskopar härstammade från ätten. Margareta fick många barn, tre i det första giftet och 12 i sitt andra, och var känd för sin hederlighet och givmildhet. När hon avled 11 juni 1657, var hon saknad av ”hela Dalalaget”. Stammor till en rad bemärkta släkter som Troilus, Geijer, Key och Munktell.

Vid båren citerade prästen en gråtande bonde han mött på vägen till kyrkan som sagt: ”Skulle jag inte gråta när Stormor i Dalom är död”

 

Litteratur: Stormor i Dalom av Aivva Uppström.

 

 

Stor Christoffer

 

Stormor i Dalom var Stor Christoffers syster, så de eftermälen de skaffade sig tyder verkligen på gemensamma släktdrag. Syskonen hade dessutom en bror som blev biskop i Strängnäs. Christoffer f. 1589 d. 1655 var en betrodd man och blev utsedd till riksdagman och länsman och verkade som gästgivare. Gästgiveriet låg vid Norrstigen dåvarande E4, nära Säbrå kyrka och där kunde hästen bli skodd och varor som lax, strömming och mårdskinn byta ägare.

 

Christoffer är en av undertecknarna för Älvsborgs andra lösen 1613 efter freden i Knäred. Lösensumman var 1 miljon i silvermynt och var lika med 1/3 av dåvarande statsinkomster. Christoffer var en av få skrivkunniga på denna tid och förde en utförlig kombinerad dag - och räkenskapsbok, som för läsaren ger en utomordentlig bild av en norrländsk storbondes liv under Gustav II Adolfs, Kristinas och Axel Oxenstiernas tid. Hans värv som skatteindrivare var på alla sätt betungande, eftersom t.ex. 10 daler kopparmynt på den tiden var en pjäs på 20 kg.

 

Husfadern gifte sig två gånger, första giftet med Märit, länsmansdotter och andra med Elisabeth, kyrkoherdedotter. Den förstfödde Johan kostades på och blev så småningom fogde i Jämtland. Christoffer var affärsbegåvad och hans förmögenhet växte och blev till gagn för de många barnen.

Helgomsgården ägdes ännu på 1980-talet av en Bureättling i rakt nedstigande led.

 

Litteratur:Christoffer Hansson Bure av Margareta Grafström

 

 

Anders Bureus

 

Anders föddes den 14 augusti 1571 i Säbrå och dog den 24 februari 1646.

Fadern var kyrkoherden i Säbrå, Engelbertus Laurentii bror till ovannämnde Johannes Laurentii. Brödernas far var den som Säbrågrenen av Buresläktens stamfar ansedde Laurentius Svenonius, som enligt den sentida ättlingen biskop och kritikern Carl G. Nordin lärde sig läsa och skriva och leva klosterliv i Bura kloster. Mor var Elisabeth Andersson Burea från Västerbotten. Elisabeths syster Magdalena gifte sig med kyrkoherden Thomas Mathiae i Åkerby, då utanför Stockholm. Systrarnas morfar var den i Nordisk Familjebok som Bureågrenens anfader nämnde, Anders Jacobsson, underlagman.

Anders Bure var ett matematiskt geni. Hans karta över Skandinavien var en utomordentlig förbättring av Olaus Magnus Carta Marina. Norrlands älv och sjösystem är korrekt återgivna. Han startar också den moderna utbildningen av lantmätare ute på plats. Anders är också den som startar användningen av decimalsystemet i mått och vikt och dessutom bekostar en vattenledning i Stockholm av egna medel. VA-systemet var ännu inte uppbyggt.

 

Litteratur: Fale I och Fale II av Sten Rigedahl

 

 

Frans Michael Franzén

 

Frans föddes den 9 februari 1772 i Uleåborg och dog den 14 augusti 1847 i Säbrå, där han bodde sommartid. Inte långt från biskopsgården vid Helgumsån ligger med minnessten ”Franzéns kulle”, där han brukade sitta och meditera.

Franzén räknas som Finlands förste poet. Efter studier i Åbo och Uppsala blev han så småningom professor i Åbo i skilda fakulteter och efter flytten till Sverige 1811 kyrkoherde i bl.a. Klara och på äldre dar biskop i Härnösand. Ovanför Domkyrkan i ”Grottan” finns en staty av Milles som föreställer Franzén i brons och vid hans fötter hans sångmör, Selma och Fanny i granit med, liksom hans diktning, skilda temperament.

Han var en mycket uppskattad poet, Svenska Akademins ständige sekreterare och medlem i Vetenskapsakademin (startad av Carl von Linné). Franzén är i Sverige av idag mest känd och ihågkommen som psalmdiktare ”Vad ljus över griften” och ”Bereden väg för Herran” är två av hans mest kända verk. Han har också skrivit ett verk ” Samlade dikter”, där Erik Knutsson (Erik X) och Fale den unge ingår i rollbesättningen.

Ett Frans Michael Franzén Sällskap bildades 2004. Som ett kuriosum kan nämnas att ”författaren” i en recension i den ansedda litterära nordiska tidskriften ”Horisont” nämndes som i likhet med Franzén varande en kärlekens apostel.

 

 

Carl von Linné

 

Carl föddes den 13 maj 1707 som Carl Nilsson i Råshult. Stenbrohult socken i Småland och dog den 10 januari 1778 som Carl von Linné i Uppsala, där han hade sin bas i Hammarby, Danmarks socken. Namnet Linné tog han av den stora lind som fanns på fädernegården.

Linné är Sveriges störste vetenskapsman som hjälpt till att systematisera naturen med sitt binumerära system, släkte och art. Hans sexualsystem för växters klassificering står sig än idag. Vissa misstag gjorde han dock, så kan kanske hans indelning av människor i olika raser upplevas som en smula felriktat i våra dagar och idén om svalornas övervintring på sjöbottnar som ren folklore.

Från sitt Hammarby drog Linné ut på sina botaniska exkursioner, där 8 olika stråk ingick. Han var så poppulär att han kunde följas av upp till 200 studenter. Man kan undra hur mycket växtlighet som fanns kvar efter en sådan exkursion. Linnés personliga kyrka låg i socknen Danmark, där också vår bekanta Fale bro går över Sävjaån. Fale bro är den plats, som Fale Bure den äldre stupade vid, år 1161 i striden mot prins Henrik som mördat Erik den Helige. När Linné inte själv kunde närvara vid gudstjänsten skickade han sin hund som alltid intog sin husses plats.

Linné vistades i Nederländerna under tre år och företog själv många forskningsresor inom det egna landet. Sina lärjungar sände han på forskningsfärder runt jordklotet. Flera kom aldrig tillbaka, att resa var ingen barnlek på den tiden. En del lärjungars resor var emellertid ur forskningssynpunkt synnerligen givande. Hans egen Lappländska resa gjordes 1732 och resulterade bl.a. i förutom själva reseskildringen också en Lappländsk flora. På denna resa färdades han ridande efter Norrstigen, dåtidens E4. Han besökte bl.a. Nolbykullens sydsida och lade då hästens tyglar över Burestenen i Nolby och passerade senare Säbrå, detta fanns skyltat på en ek efter färdvägen. I sin Lappländska resa beskriver han målande benranglen som hänger vid vägskäl som varnande exempel på straffet för missdådare, t.ex. sodomiter och tjuvar (sederna har åtminstone i Norrland förändrats något sedan dess). Ett Linnésällskap grundades 1917.

 

Sten Rigedahl

 

 

 

<< Tillbaka till Lättläst

 

<< Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening