Kom med i Medelpads mest spännande förening som vill väcka våra gamla

sägner till liv och ge Medelpad dess historia tillbaka.

Sägnerna om vår landsändas betydelse när Sverige föddes som nation och som återberättades

av vår första Riksantikvarie språkgeniet Johannes Bureus, den svenska grammatikens fader.

Tack vare föreningen har Bureus ättetavla åter fått en hedrad plats i Uppsaladomen och vi

fortsätter att lyfta fram bevisen på sägnernas riktighet, där den tusenåriga Burestenen i Nolby

ristad av Fardaegn (Fale) och rest av bröderna Bergsven, Sigfast och Fride över deras far

Bure och den åttahundraåriga gravstenen i Sköns kyrka med Fale adelsvapen, har sin

hedersplats.

Kom med oss i Fale Bure Akademin, stöd oss och arbeta med oss.

Ett folk utan historia är inte längre ett folk.

 

Medlemsavgiften är 100:- medlem, eller 150:- för familj som du enklast betalar med hjälp av

pg-31 03 98-3.

Ange namn, adress, tel och ev mailadress.

 

 

Läs medlemsböckerna Fale I och Fale II och

kommande Fale III av Sten Rigedahl och Rolf Bengtsson.

 

                             

Kontaktpersoner är:

 

Ordförande Rolf Bengtsson, Vänersborgsvägen 29, 85733 Sundsvall, 070-5703355

E-post: rolf.bengtsson(at)falebure.se  

 

Sekreterare Ulf Wiklund, Kellgrensvägen 16, 85462 Sundsvall, 073-0358200.

E-post: ulf.wiklund(at)falebure.se

 

Kassör Mats Danielsson, Fridhemsgatan 4, 85238 Sundsvall, 060-618815

E-post: mats.danielsson(at)falebure.se

 

Författare Sten Rigedahl, Fridhemsgatan 63A, 854 62 Sundsvall, 070-6526607

E-post: sten.rigedahl(at)falebure.se

 

 

 

         

FALE BURE AKADEMINS STADGAR

 

1.        Fale Bure akademin med säte i Sundsvall är en politiskt och religiöst fristående förening.

 

2.       Akademin har till syfte att återge Fale Bure ätten dess plats i Sveriges historia att söka stärka kunskapen om Norrlands medeltida historia att i samarbete med andra föreningar ta initiativet till uppförande av Fale Bure spelen

 

3.       Akademin är öppen för alla som delar föreningens syfte.

 

4.       Årsmöte och extra årsmöte är akademins beslutande organ.

 

5.       Årsmöte hålls i februari, kallelse till årsmöte eller extra årsmöte sker minst tre veckor före utsatt datum.

 

6.       På årsmötet skall följande frågor förekomma: Styrelsens och revisorernas berättelser, beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, val av styrelse och revisorer, valberedning och fastställande av årsavgifter samt motioner och förslag.

 

7.      Val och omröstning på möten sker med öppen röstning och enkel majoritet.

 

8.       På årsmöte väljs styrelse: ordförande, sekreterare och kassör på två år samt två ledamöter, två   revisorer och valberedning på ett år.

 

9.       Styrelsen sammanträder närhelst föreliggande ärenden så påfordrar.

 

10.     Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ordinarie ledamöter är närvarande.

          Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

          Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av akademin.

 

11.    Revisorer får inte ingå i styrelsen.

 

12.    Räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

13.     Akademin äger rätt att utesluta medlem som motarbetar eller bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller som ej inom ett år betalt sina avgifter.

 

14.     Medlem har inte rätt att utan styrelsens medgivande representera akademin.

 

15.     Förändring av dessa stadgar eller upplösning av akademin krävs 2/3 majoritet, samt godkännande av två på varandra följande årsmöten.

 

16.    Om akademin upplöses och verksamheten ej återupptages inom ett år, skall all dess egendom tillfalla förening med liknande inriktning.

 

                    

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

Copyright © 2009 FaleBure.se

 

Mail:   webbansvarig(at)falebure.se

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening