Dagbok över en resa genom Norrland 1758

av Abraham Hülphers

 

Abraham Abrahamsson Hülphers var köpmannason från Västerås och hade tydligen ett gott förhållande till sin far, som sände honom ut på ett antal resor. Ändamålet var tvåfaldigt, dels att förbättra sonens hälsa och dels att förbättra de allmänna kunskaperna om vårt land som sannerligen inte var alltför vidlyftiga och ingående vid denna tid i vår historia. Hülphers norrländska resa företas sommaren 1758 och går från Västerås genom landets östligaste delar till ett stycke in i nuvarande Finland vid Torneå. Ressällskapet var Jakob Printz, som senare kom att göra sig bemärkt som Linné disputant, medicine doktor i Uppsala och stadsläkare i Gävle. Intressant är att resa över länsgränser fordrade pass. Skjutshållen och värdshusen verkar fungera med byte av hästar med friska krafter. Vägarna är i högsommarvärmen bra. Grindpojkarna finns också på plats vid behov men i Finland blir det inte bara språksvårigheter utan där saknas grindar och därmed också grindpojkar, varför återresan på Hülphers "inrådan" går samma väg som man kommit.

 

Abraham Hülphers företog också dokumenterade resor till Dalarna, södra Sverige och Finland över ryska gränsen till S:t Petersburg.

 

Hülphers använde senare sina uppsatser för att söka få inträde i Vetenskapsakademin.

Hülphers beskriver folkliv, utkomster, handel och sjöfart under sin färd. Resan startar den 28 juni och den 14 juli är de resande uppe i våra trakter, Medelpad.

 

Dessförinnan har ressällskapet besett lämningar efter fästningen Faxeholm vid Söderhamn, där dansken ska ha bortdrivits av norrlänningarna 1433.

 

I Forsa fanns ett gammalt stenhus, gille eller lagmanssäte. Där var inmurad en stor rund stenkula, något som tyckts vara sed vid byggandet av moderkyrkor. Den första stenkyrkan ska vara byggd 904 men dessförinnan fanns en träkyrka som ska ha besökts av själve Ansgar, 830.

 

I kyrkan i Hudiksvall, länshuvudstad före Gävle fram till 1648, noteras Olof Bromans epitafium, prosten bakom "Glysisvallur" med de 3000 sidiga anteckningarna under ett långt liv.

 

Hülphers berömmer Sundsvall som varande den vackrast och bäst belägna staden i Norrland. Nolby "kul eller knyl" med sin hvete eller vårdkase drar tills sig hans uppmärksamhet. Han får sig berättat om Dackeholmen som skall inrymma gamla gravdösen.

 

Längre norrut i Sköns gamla kyrkas järndörr ses lämningar efter pilskott. Det förr varande slottet, säger han, hade innehafts av Erik Knutsson och Fahle Bure men blivit beskjutet av konung Sverker. Murarna var av ansenlig tjocklek och hade tecken efter skottgluggar. Kyrkan hade inte haft andra fönster men nu var sådana upphuggna. Den har varit befäst sedan 1200.

 

Hülphers beskriver Fahle Bures gravsten varande utan inskription, allenast med några figurer av en arm och två yxor i kors. Fahle Bures födelseby Buresta i närheten genomfors.

 

Den 23 juli är ressällskapet uppe i Bureå och där hör Abraham talas om det kloster som "Fale" Bure här haft på en holme vid älvens utlopp i havet. Här föreligger tydligen en sammanblandning med den senare levande Herse Fahlesson Bure, klosterbyggaren. År 1386 ska en träkyrka ha invigts i Skellefteå och 1485 lades grunden till stenkyrkan. Vidare ska år 1554 "en hop ljusstakar som vore komna av gillet eller Bure kloster" använts vid gjutningen av en kyrkklocka.

 

Hülphers talar här också om försvarsverk av stora hoplagda stenhögar med ingångar i väster och öster. Allmogen anser detta vara jättegravar. I sammanhanget nämns skattgömmor i klapperstensfälten liksom lämningar av Bure slott som kunnat ses 1601. Tydligt referat till Johannes Bureus resa till Kåge och återresa genom Skön och Nolby. Måhända återigen en sammanblandning nu geografisk.

 

Abraham Hülphers sällar sig med sina dagboksanteckningar till de övriga svenskar som gjort  värdefulla iakttagelser om det tidiga svenska samhället, Olaus Magni 1518-19, Johannes Bureus 1600-01 och Carl Linneus 1732.


Sten Rigedahl

 

 

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening