Kära Elin


Tack för ditt långa och innehållsrika brev som gjorde mig mycket glad!

Jo, tack Jag har varit på Norra fyra gånger i år bland annat med

resenärer från London som jag hoppas sprider kunskaper om Sundsvall

trots Brexit. Fastän då var det förstås Fornminnesföreningen jag

gästade men jag antar att ni har intimt samarbete.

Tack igen för dina ord. Jag känner det som ett senkommet erkännande av

att mina idéer om samarbete med Kälens, Riddarna från Mittens rike som

i liten skala genomförts på kyrktunet i Skön ändå var rätt väg att gå-

Jag hade då för tre år sedan samtal också med Urskogens folk.


Tänk om för att tänka snabbt. Denne fantastiska karneval som lilla

Kälen i Torp arbetat upp till succé skulle slås samman med Urskogens

arrangemang och Bureföreningens historiska anslag till 400-årsjubileet

och lägga till 600 år. Det behövs ju bara litet så kallad jävlar

anamma och litet nytänk utanför skrudarna från slutet av 1800-talet

för att fler än vi själva skulle börja tala om Sundsvall.

Norrlands huvudstad gick ju inte så bra. VARFÖR INTE NORRLANDS MODER.

Njurunda, Selånger, Skön! Heureka där har vi det!!!

Folket som kanske kan fixa det med rikliga anslag från Kommun och

tjänstemannaglöd från er och så en general med rätt anslag!

Kontaktfolk i Kälen är Siv Olsson (initiativtagare till Kälen

marknaden och Hans Holm samordnare med Riddarna från Mittens rike.

Bureföreningen Staffan Smeds, Lena Trulsson och Lars Bergman.


Tack för att du gjorde mig så glad, Elin! Kanske ändå att det händer i

min tid! Jag fyller 90 i sommar och egentligen, innan jag insåg vad

detta skulle kunna betyda för Sundsvall ville jag bara hålla Johannes

Bureus vår förste riksantikvarie om ryggen. Jag tycker det är ofint

att trakassera folk efter just 400 år. Han var ju ändå just vår

Gustav II Adolfs magister!

Varma lyckönskningar och Hopp om ett Gott Slut!

Sten
Hej Sten!


Jag har tagit emot ditt brev och dina synpunkter om Bureplatsen och

Norra Stadsbergets naturreservat. Du ställer en fråga om motivet till

reservatsbildningen. Syftet med reservatsbildningen var att dels att

skydda och bevara områdets natur- och kulturvärden, dels att främja

och säkerställa kommunmedborgarnas möjligheter till rekreation och

friluftsliv i tätortsnära natur. I skötselplanen, som finns på

sundsvall.se, beskrivs motiven till reservatsbildningen mer utförligt.

Sundsvalls museum förvaltar friluftsmuseet, Bureplatsen och

anläggningar för friluftliv i reservatet. Sedan reservatsbildningen

har Sundsvalls museum förbättrat och siktröjt stigar, lagat bänkar och

trappor och nu under hösten sätter vi upp informationstavlor i

reservatet. Naturreservatet är välbesökt och många uppskattar de

insatser som görs för friluftslivet i området.


Norra Berget är ett prioriterat kulturarv i Sundsvalls kommun. Det är

också ett av kommunens mest populära besöksmål. Museets program och

evenemang är välbesökta och vi får många positiva kommentarer kring de

satsningar vi gör på bl.a. odling och lantrasdjur året runt. Antalet

besökare ökar stadigt vilket är roligt. Jag ser det som ett kvitto på

att verksamheten uppskattas. Sundsvalls kommun investerar för att

stärka Norra Berget som friluftsmuseum och besöksmål. Under hösten

förbättras t.ex. skyltningen på området. Kommunen gör också en stor

satsning för att skapa bättre förutsättningar för evenemang och

föreningsverksamhet på friluftsmuseet. Fler investeringar planeras. Du

är varmt välkommen till Norra Berget för att ta del av allt som händer

hos oss!


I ditt brev skriver du om Bureplatsen. Med sin landskapsgestaltning

och vidsträckta utsikt är Bureplatsen ett mål för många av de som

strövar i reservatet. Skolor har aktivitetsdagar på platsen och varje

år förättas ett antal vigslar där. Bureplatsen kan också användas för

evenemang, som festivaler, även om friluftsmuseet är den i reservatet

mest populära och i många avseenden mest praktiska platsen för stora

evenemang. När vi träffades för tre år sedan lyfte du frågan om att

anordna en festival på Bureplatsen. Du är välkommen att kontakta mig

och min personal för fortsatt dialog. Du ser mina kontaktuppgifter

nedan.


Med vänlig hälsning


Elin Berglund


Enhetschef friluftsmuseerna,


Norra berget, Svartviks industriminnen & Gudmundstjärn


Kultur- och fritidsförvaltningen, Sundsvalls museum