Biografi över Joseph Backlund, 1785 - 1867

Joseph var bondson från Indal och tillträdde sitt ämbete i Skön 1826, honor prost 1829, vice kontraktsprost 1830 och ordinarie 1846, jubelmagister 1836.


Backlund genomdrev de beslut som han ville ha på sockenstämmorna under hårda och oförsonliga strider med sockenmännen.


Alla offentliga byggnadsföretag skulle granskas av överintendentsämbetet och godkännas av Kungl. Maj:t. I ett brev 1848 till riksantikvarie Bror Emil Hildebrand hänvisar Backlund till ett besiktningsintyg som tillställts Kungl. Maj:t några år tidigare och skriver: ”wid Byggmästarens ankomst befanns farligt att wistas wid nordvestra hörnet av kyrkan, hvarför några uthängande stenar blott behöfde måttligt vidröras med järnstör, då en betydlig del av muren genast ramlade. Att tänka på att återställa efter häraf torde inte behöfvas”. Han redogör också ingående för problemen att anskaffa sten till det nya kyrkobygget och uttrycker sin glädje över att byggmästaren förklarat att sten från den gamla kyrkan mycket väl kunde användas vid byggandet av den nya. Slutklämmen i brevet är: ”Församlingen vill anse sig hafwa egande rätt att begagna sten ur gamla kyrkan”.


Medeltidskyrkan var i det närmaste jämnad med marken redan 1846 och den nya kyrkan grundlagd 1847. Först den 29 maj 1848 kom brevet från Kungl Maj:t som säger : ”wid nedrifningen av Sköns gamla församlingskyrka, hvars bibehållande Kongl.: maj:t icke funnit skäl att anbefalla”. Kungl Historie och Antikvitets Akademien ständige sekreterare, som Hildebrand, var tycks ha hållit prosten Backlund om ryggen.


En anekdot belyser hans person rätt väl. Under prosten Backlunds resor måste folkskolläraren och klockaren Fredrik Hägglund alltid följa med. Skoldagen fick inställas. Hägglund uppgift var att hålla eld i prostens väldiga rökpipa. När den slocknade eller skulle tändas efter ny stoppning fick klockaren kila in i närmaste gård efter vägen och få den tänd i öppna spisen. Vinter och sommar, år efter år fick den hunsade klockaren sitta vid prostens sida och vakta elden i pipan.


Bilden av Joseph Backlund står rätt klar en hårdför, självsvåldig person som utnyttjade sitt ämbete till att genomdriva sin vilja och i övrigt utnyttja sitt överläge på det sätt det bäst passade honom.


Tillbaka till startsidan